سدمعبر

سدمعبر 🔴 طبق بند ۲۷ و تبصره ی یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ایجاد هرگونه سد معبر عمومی و ... مطالعه متن خبر