شهرداری هیدج، رضا حیدری، انتخابات،شورای اسلامی

11ژوئن
پوسترها و تراکت‌های انتخاباتی در سطح شهر هیدج نصب نمی‌شود
برای اولین بار با پیشنهاد شهردار هیدج و موافقت نامزدهای انتخاباتی؛

پوسترها و تراکت‌های انتخاباتی در سطح شهر هیدج نصب نمی‌شود

برای اولین بار با پیشنهاد شهردار هیدج و موافقت نامزدهای انتخاباتی پوسترها و تراکت‌های انتخاباتی در سطح شهر هیدج نصب نمی‌شود