دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج

دیدار شهردار از پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر هیدج