444

دکتر رضا حیدری

شهردار هیدج

سوابق علمی

دانشجوی دکتری پژوهش محور معماری آزاد اسلامی زنجان

کارشناسی ارشد مرمت بنا آزاد اسلامی ابهر 

کارشناسی مهندسی عمران 

کارشناسی مدیریت صنعتی 

 

سوابق اجرایی

سال 89 تا 93 | بنیاد مسکن | معاون مسکن شهری استان زنجان

از 91 تا 92 | شهرکهای صنعتی استان | مشاور مدیرعامل | زنجان

سال 92 | بنیاد مسکن | سرپرست معاون بازسازی استان | زنجان

از93 تا حال | بنیاد مسکن | مدیر شهرستان ابهر | ابهر

رئیس ستاد بازسازی سیل 98شهرستان ابهر

از79 تا 89 | بنیاد مسکن | مدیر شهرستان های ابهر، خرمدره، سلطانیه، ابهر

از 81 تا 83 | بنیاد مسکن | با حفظ سمت رئیس ستاد بازسازی | ابهر

از 89 تا 91 | فرمانداری | با حفظ سمت مشاور فرماندار ابهر | ابهر

از 83 تا 85 | شهرداری | با حفظ مشاور شهردار ابهر | ابهر

رئیس کارگروه تهیه سند توسعه شهرستان ابهر سال 85

از 84 تا حال | دبیر انجمن خیرین مسکن ساز استان و ابهر