""

نقیلو رئیس شورای شهر: شورای اسلامی و شهرداری هیدج با تمام توان حامی ورزش شهر هیدج است

رئیس محترم شورای اسلامی شهر هیدج در مراسم پایانی مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاه شهر هیدج: شورای اسلامی و شهرداری هیدج با تمام توان و اختیارات خود حامی و پشتیبان ورزش شهر می باشند. آقای قربانعلی نقی لو در مراسم اختتامیه مسابقات فوتبال جام قهرمانی... 

آخرین اخبار